Love og regler i Danmark og udland

Der er noget galt med Danmark – Toget kører den helt forkerte vej!

Hvis du ønsker at holde slaver, skal du have alle slags vagter på plads

Den billigste måde at få vagter er at lade slaverne betale skat for at finansiere deres egne vagter. For at narre slaverne fortæller du dem, at de ikke er slaver, og at de har frihed. Du fortæller dem, at de har brug for lov og orden for at beskytte dem mod dårlige slaver. Så beder du dem om at vælge en regering. Giv dem frihed til at stemme, og de vil stemme på deres egne vagter og betale deres løn. De vil så tro, at de er frie personer. Giv dem derefter penge til at tjene, tælle og bruge, og de vil være for travle til at lægge mærke til det slaveri de er i. ” –  Alexander Warbucks

Læs mere om Love fra USA

Medicins selvtest indført i Østrig

Østrig har indført medicinsk selvtest fra 0 klasse til 4 klasse.

Martin Tidsvilde

I forbindelsen med behandlingen af Epidemiloven fik jeg gjort indsigelser, og det var følgende.
Jeg havde inden afstemningen indgivet klage over at lov 134 overhoved blev behandlet, fordi man jf. §16 i forretningsorden ikke kan behandle lovforslag som er i strid med grundloven.
det forslag jeg havde set har følgende problemer:
§ 62
Retsplejen skal stedse holdes adskilt fra forvaltningen. Regler herom fastsættes ved lov.
Det betyder at en offentlig myndighed ikke kan være domstol, og at pålæg fra det offentlige ALTID skal kunne prøver ved domstolene. det understøttes også af §63.
§ 63
Stk. 1.
Domstolene er berettigede til at påkende ethvert spørgsmål om øvrighedsmyndighedens grænser. Den, der vil rejse sådant spørgsmål, kan dog ikke ved at bringe sagen for domstolene unddrage sig fra foreløbig at efterkomme øvrighedens befaling.
Derudover kan jeg nu se at man vil indføre tvang om test, og det er i strid med §71 som jo siger:
§ 71
Stk. 1.
Den personlige frihed er ukrænkelig. Ingen dansk borger kan på grund af sin politiske eller religiøse overbevisning eller sin afstamning underkastes nogen form for frihedsberøvelse.
Stk. 2.
Frihedsberøvelse kan kun finde sted med hjemmel i loven.
Det er altså kun hvis man skal frihedsberøves at man ikke har den personlige frihed. her vil jeg så lige nævne at det at gå i en butik, at gå i skole eller bruge offentlig transport ER IKKE EN FRIHEDSBERØVELSE.
§ 72
Boligen er ukrænkelig. Husundersøgelser, beslaglæggelse og undersøgelse af breve og andre papirer samt brud på post-, telegraf- og telefonhemmeligheden må, hvor ingen lov hjemler en særegen undtaglse, alene ske efter en retskendelse.
Indtrængen på folks ejendom kan altså kun ske med en dommerkendelse, man kan ikke bare på en formodning komme brasende ind, for over for en domstol, skal man vise at man har en sag, og at det ikke kun er chikane af en person.
§ 73
Stk. 1.
Ejendomsretten er ukrænkelig. Ingen kan tilpligtes at afstå sin ejendom, uden hvor almenvellet kræver det. Det kan kun ske ifølge lov og mod fuldstændig erstatning.
Stk. 2.
Når et lovforslag vedrørende ekspropriationen af ejendom er vedtaget, kan en trediedel af folketingets medlemmer indenfor en frist af tre søgnedage fra forslagets endelige vedtagelse kræve, at det først indstilles til kongelig stadfæstelse, når nyvalg til folketinget har fundet sted, og forslaget påny er vedtaget af det derefter sammentrædende folketing.
Stk. 3.
Ethvert spørgsmål om ekspropriationsaktens lovlighed og erstatningens størrelse kan ved lov henlægges til domstole oprettet i dette øjemed.
Man kan heller ikke kræve en ejendom solgt, uden at man har kørt en sag ved domstolene, og så skal man jo give erstatning.
§ 74
Alle indskrænkninger i den fri og lige adgang til erhverv, som ikke er begrundede i det almene vel, skal hæves ved lov.
Det er heller ikke muligt at lukke butikker ned, på grund af en mindre farlig sygdom, som fx. en influenza type, det skal altså være en alvorlig sygdom som er på liste A i farlighed.
§ 75
Stk. 1.
Til fremme af almenvellet bør det tilstræbes, at enhver arbejdsduelig borger har mulighed for at arbejde på vilkår, der betrygger hans tilværelse.
Stk. 2.
Den, der ikke kan ernære sig eller sine, og hvis forsørgelse ikke påhviler nogen anden, er berettiget til hjælp af det offentlige, dog mod at underkaste sig de forpligtigelser, som loven herom byder.
Hvis man lukker ned, skal man som man kan se give støtte til dem der efterkommer det offentliges krav, og det ligger i jo op til at i ikke vil, så det er også ULOVLIGT.
§ 76
Alle børn i den undervisningspligtige alder har ret til fri undervisning i folkeskolen. Forældre eller værger, der selv sørger for, at børnene får en undervisning, der kan stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, er ikke pligtige at lade børnene undervise i folkeskolen.
Som man kan se er der ikke nogle krav man skal opfylde for at have ret til at gå i skole, så også test krav her er ULOVLIGT.
§ 79
Borgerne har ret til uden forudgående tilladelse at samle sig ubevæbnede. Offentlige forsamlinger har politiet ret til at overvære. Forsamlinger under åben himmel kan forbydes, når der af dem kan befrygtes fare for den offentlige fred.
Det er som man kan se heller ikke muligt at begrænse antallet af mennesker der samles, da der jo ikke er nævnt noget om antal i §79, så jeres behandling at loven burde ikke have fundet sted.
Alle bør vide at et krav om test ikke er lovligt jf. §71 i grundloven.

xxxx

Boksereglen

Boksereglerne: alt, hvad der er i [], (), “” eller rubrikker er en undladelse af dokumentet! = en udeladelse af dokumentet!

XXXXX

XXXXX

Har du huske at sende en Personlig Ansvarspådragelse til din skole ?

Send en Personlig Ansvarspådragelse eller Notice of Liability til skolen.

Få inspiration her

Rent drikkevand er vores vigtigste ressource

98 % af alle vandværker i Danmark er nu forurenet. For at lave en vandmåling af dit drikkevand der kan måle PPM i vand skal man bruge en TDS måler. En TDS måler kaldes også for en tørstofmåler.

Nu kan alle danskere lave sin egen vandmåling. Dette lille apparat bør værer i ethvert dansk hjem.

Vandmåling med en TDS måler

Transportabel TDS måler

“The New Normal” Documentary 

Se hvad der sker udenfor Danmark

Du vil aldrig gætte, hvad der er i covid test til børn

( PCR test )

Denne video er uegnet for børn

Kreative internationale kunsther har nu også fundet til Danmark

Lene Bang ( LB )