Er Grundloven er i frit fald ?

eller eksisterer grundloven egentlig ?

Hør Martin Tisvilde i Radio24syv

Grundloven

Hør Martin Tisvilde i Radio24syv

Hør Connie Ringgard udfordre institut for Menneskerettigheder

Grundloven

Skjult optagelse

Grundloven er under pres hvis den eksisterer

EPIDEMILOVEN kan blive vedtaget fredag den 13 November 2020

OPRÅB: HUSK EPIDEMILOVEN IKKE BLIVER VEDTAGET FREDAG: DER ER TALE OM HØRINGSFRIST. TÆNK HVIS ALLE JER FANTASTISKE FRIHEDSKÆMPERE DER PT DEMONSTRERER BRUGTE JERES TID OG KRÆFTER PÅ AT KONTAKTE ALLE DE ORGANISATIONER; DER HAR EPIDEMILOVEN TIL HØRING!

PÅ FREDAG ER DET FOR SENT. FOLKETINGET SKAL FØRST I GANG MED AT BEHANDLE LOVFORSLAGET EFTER DEN 13. SÅ VI HAR MASSER AF TID TIL AT DEMONSTRERE EFTER DEN 13 – OG DER ER POLITIKERNE FORHÅBENTLIG TILBAGE PÅ BORGEN UDEN AT VÆRE BLEVET SMITTET (UDEN SYMPTOMER) ELLER HAR VÆRET I NÆRHEDEN AF EN SMITTET PERSON (UDEN SYMPTOMER): 😉

TÆNK HVILKET PRES DET VILLE GIVE HVIS VI ALLE SKREV, RINGEDE OG TROPPEDE OP HOS DISSE AKTØRER OG FORHOLDTE DEM AT EPIDEMILOVEN OVERTRÆDER GRUNDLOVENS PARAGRAF:

§ 71. Stk. 1. Den personlige frihed er ukrænkelig. Ingen dansk borger kan på grund af sin politiske eller religiøse overbevisning eller sin afstamning underkastes nogen form for frihedsberøvelse.

§ 72. Boligen er ukrænkelig. Husundersøgelse, beslaglæggelse og undersøgelse af breve og andre papirer samt brud på post-, telegraf- og telefonhemmeligheden må, hvor ingen lov hjemler en særegen undtagelse, alene ske efter en retskendelse.

§ 73. Stk. 1. Ejendomsretten er ukrænkelig. Ingen kan tilpligtes at afstå sin ejendom, uden hvor almenvellet kræver det. Det kan kun ske ifølge lov og mod fuldstændig erstatning.

Stk. 2. Når et lovforslag vedrørende ekspropriation af ejendom er vedtaget, kan en trediedel af folketingets medlemmer indenfor en frist af tre søgnedage fra forslagets endelige vedtagelse kræve, at det først indstilles til kongelig stadfæstelse, når nyvalg til folketinget har fundet sted, og forslaget påny er vedtaget af det derefter sammentrædende folketing.

Stk. 3. Ethvert spørgsmål om ekspropriationsaktens lovlighed og erstatningens størrelse kan indbringes for domstolene. Prøvelsen af erstatningens størrelse kan ved lov henlægges til domstole oprettet i dette øjemed.

§ 74. Alle indskrænkninger i den fri og lige adgang til erhverv, som ikke er begrundede i det almene vel, skal hæves ved lov.

§ 79. Borgerne har ret til uden forudgående tilladelse at samle sig ubevæbnede. Offentlige forsamlinger har politiet ret til at overvære. Forsamlinger under åben himmel kan forbydes, når der af dem kan befrygtes fare for den offentlige fred.

Grundloven er landets øverste lov og står OVER ALLE ANDRE LOVE, dvs. også Epidemiloven. Dvs. ALLE poltikere der underskriver Epidemiloven har forbrudt sig mod Grundloven og skal derfor afsættes og retsforfølges.

Stk. 7. Ethvert nyt medlem afgiver, når hans valg er godkendt, en højtidelig forsikring om at ville holde grundloven.

Bemærk

§ 3. Den lovgivende magt er hos kongen og folketinget i forening. Den udøvende magt er hos kongen. Den dømmende magt er hos domstolene.

§ 12. Kongen har med de i denne grundlov fastsatte indskrænkninger den højeste myndighed over alle rigets anliggender og udøver den gennem ministrene.

§ 13. Kongen er ansvarsfri; hans person er fredhellig. Ministrene er ansvarlige for regeringens førelse; deres ansvarlighed bestemmes nærmere ved lov.

Dvs. vores ministre kan retsforfølges, men ikke vores Dronning. Men hun forbryder sig mod Grundloven, hvis hun underskriver Epidemiloven, som hun i princippet allerede har godkendt, da alle love er godkendt af Statsrådet, inden de kommer til høring i FT – og statsrådet er ledet af Dronningen, der har den udøvende magt. Men… Dronningen har underskrevet ved lov at overholde Grundloven, og hvis hun underskriver Epidemiloven må og skal det jo have konsekvenser.

§ 8. Forinden kongen tiltræder regeringen, afgiver han skriftligt i statsrådet en højtidelig forsikring om ubrødeligt at ville holde grundloven. Af forsikringsakten udstedes tvende ligelydende originaler, af hvilke den ene overgives folketinget for at opbevares i sammes arkiv, den anden nedlægges i rigsarkivet. Kan kongen som følge af fraværelse eller af andre grunde ikke umiddelbart ved tronskiftet afgive denne forsikring, føres regeringen, indtil dette sker, af statsrådet, medmindre anderledes ved lov bestemmes. Har kongen allerede som tronfølger afgivet denne forsikring, tiltræder han umiddelbart ved tronskiftet regeringen.

Derudover overtræder Epidemiloven en række af Menneskerettighederne, hvilket vi nu har fundet ud af, vi ikke er juridisk beskyttede af, da Kongen/Dronningen ikke har underskrevet, hvilket jo, i sig selv, er utilstedeligt og må kræves ændret med øjeblikkelig virkning.

Epidemiloven overtræder disse paragraffer jvnfør FNś Verdenserklæring om Menneskerettighederne:

Artikel 1.
Alle mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder. De er udstyret med fornuft og samvittighed, og de bør handle mod hverandre i en broderskabets ånd.

Artikel 2.
Enhver har krav på alle de rettigheder og friheder, som nævnes i denne erklæring, uden forskelsbehandling af nogen art, for eksempel på grund af race, farve, køn, sprog, religion, politisk eller anden anskuelse, national eller social oprindelse, formueforhold, fødsel eller anden samfundsmæssig stilling.

Artikel 3.
Enhver har ret til liv, frihed og personlig sikkerhed

Artikel 5.
Ingen må underkastes tortur eller grusom, umenneskelig eller vanærende behandling eller straf.

Artikel 6.
Ethvert menneske har overalt i verden ret til at blive anerkendt som retssubjekt.

Artikel 7.
Alle er lige for loven og har uden forskelsbehandling af nogen art lige ret til lovens beskyttelse. Alle har ret til lige beskyttelse mod enhver forskelsbehandling i strid mod denne erklæring og mod enhver tilskyndelse til en sådan forskelsbehandling.

Artikel 8.
Enhver har ret til en fyldestgørende oprejsning ved de kompetente nationale domstole for handlinger, der krænker de fundamentale rettigheder, som forfatningen eller loven giver vedkommende.

Artikel 9.
Ingen må underkastes vilkårlig anholdelse, tilbageholdelse eller landsforvisning.

Artikel 12.
Ingen må være genstand for vilkårlig indblanding i private forhold, familie, hjem eller korrespondance, ej heller for angreb på ære og omdømme. Enhver har ret til lovens beskyttelse mod sådan indblanding eller angreb.

Artikel 13.
Enhver har ret til at bevæge sig frit og til frit at vælge opholdssted inden for hver stats grænser.
Enhver har ret til at forlade et hvilket som helst land, herunder sit eget, og til at vende tilbage til sit eget land.
Artikel 17.
Enhver har ret til at eje ejendom såvel alene som i fællesskab med andre.
Ingen må vilkårligt berøves sin ejendom.
Artikel 20.
Alle har ret til under fredelige former frit at forsamles og danne foreninger.
Artikel 30.
Intet i denne erklæring må fortolkes som givende nogen stat, gruppe eller enkeltperson hjemmel til at indlade sig på nogen virksomhed eller foretage nogen handling, der tilsigter at nedbryde nogen af de heri opregnede rettigheder og friheder.

Desuden overtræder Epidemiloven en række af straffelovens paragraffer:

§ 232 Den, som ved uanstændigt forhold krænker blufærdigheden, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år eller, hvis forholdet er begået over for et barn under 15 år, med bøde eller fængsel indtil 4 år.
Stk. 2. Ved fastsættelse af straffen skal der lægges vægt på den særlige krænkelse, der er forbundet med lovovertrædelsen
Straffeloven kap. 25
25. kapitel Forbrydelser mod liv og legeme

§ 245. Den, der udøver et legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter eller gør sig skyldig i mishandling, straffes med fængsel indtil 6 år. Har et sådant legemsangreb haft betydelig skade på legeme eller helbred til følge, skal dette betragtes som en særlig skærpende omstændighed.

§ 264. Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, der uberettiget
1) skaffer sig adgang til fremmed hus eller andet ikke frit tilgængeligt sted,
2) skaffer sig adgang til andres gemmer eller

§ 266. Den, som på en måde, der er egnet til hos nogen at fremkalde alvorlig frygt for eget eller andres liv, helbred eller velfærd, truer med at foretage en strafbar handling, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.

§ 266 a. Med bøde eller fængsel indtil 1 år straffes den, der, uden at forholdet omfattes af §§ 136 og 266, offentligt fremsætter udtalelser, der tilstræber at fremkalde voldshandlinger eller hærværk.

27. kapitel Freds- og ærekrænkelser
§ 263. Med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder straffes den, der uberettiget skaffer sig adgang til en andens datasystem eller data, som er bestemt til at bruges i et datasystem.

§ 263 a. Med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder straffes den, der uberettiget
1) erhvervsmæssigt sælger eller i en videre kreds udbreder et adgangsmiddel til et datasystem,
2) videregiver et større antal adgangsmidler til et datasystem eller
3) skaffer sig eller videregiver et adgangsmiddel til et datasystem,
a) der er samfundsvigtigt, jf. § 193,
Stk. 2. Begås de forhold, der er nævnt i stk. 1, under særligt skærpende omstændigheder, kan straffen stige til fængsel indtil 6 år. Som særligt skærpende omstændigheder anses navnlig tilfælde, hvor videregivelsen m.v. sker i særlig stort omfang eller indebærer særlig risiko for betydelig skade eller omfattende misbrug, eller hvor både stk. 1, nr. 1 og nr. 3, litra c, er overtrådt.

Kopier gerne dette når I selv gør indsigelse mod Epidemiloven. SÅ MANGE SOM MULIGT AF OS SKAL SKRIVE IND. Print dette ud, medbring det til de forskellige aktører, der har Epidemiloven til høring, send det rundt til dem via mail og ring til dem og spørg efter at tale med en i Ledelsen.

(Husk at forklare dem den massive svindel og manipulation, der pt bliver begået mod befolkningen).

Der er ingen REEL pandemi, da WHO ændrede denne i 2009 efter donation fra medicinalindustrien til at omfatte syge og døde – til at indbefatte smittede. Dvs. alle sunde og raske mennesker (ca. 95%) af de smittede er fuldstændig asymptomatiske – men tæller med i pandemistatistikken. REN OG SKÆR MANIPULATION, FUP OG SVINDEL.

SSIś måde at opgøre smittede og døde på. (Alt og alle tæller med, brækket ben, cancer, trafikuheld, etc blot man er testet positiv med en, iøvrigt invalid test).

PCR testen: Jvnfør opfinderen selv kan den ikke bruges til at teste for virus, såvel som man på SSIś egen hjemmeside finder bevis for, at den både tester falsk negativ og falsk positiv.

Virusset er ikke isoleret, dvs. ikke kortlagt/idenficeret, hvilket betyder, at man ikke ved, hvad man tester efter.

Influenza er forsvundet på mystisk vis, siden Covid19 dukkede op, hvilket er en videnskabelig umulighed.

Landets hospitaler oplever ikke overbelægning ifht forrige år, hvilket er det, der bør definere en pandemi.

Vi oplever heller ingen overdødelighed, tværtimod er der en underdødelighed, så landets bedemænd har krævet statsrefusion.

Forklar dem, at der IKKE er en pandemi – men en TEST epidemi, som tyske advokat Reiner Fullmich, der har lagt sag an mod WHO for forbrydelser mod Menneskeheden i et større omfang end Hitler også påpeger.