Cestui Que Vie Act 1666

Under den sorte pest og de store brande i London i 1666, vedtog Parlamentet i London, bag lukkede døre, en lov kaldet Cestui Que Vie Act 1666.

Cestui Que Vie Act 1666 fjernede alle levende af kød og blod mænd og kvinders rettigheder, hvilket betød at alle mænd og kvinder blev erklæret døde, forsvundet til søs, og der blev herefter oprettet en juridisk fiktion.

Den juridiske fiktion – Personen

Juridisk set er vi alle, siden The Cestui Que Vie Act 1666 blev vedtaget ved lov, blevet betragtes som en juridiske fiktioner, et koncept eller en idé udtrykt som et navn/symbol  =  ENS LEGIS = et navn /ord skrevet på et stykke papir. Den Juridiske fiktion er en person, en maske, en død entity uden bevidsthed.

Alle mennesker, der ikke har erklæret sig levende, er Juridiske fiktioner og Cestui Que Trusten er en juridisk enhed oprettet og ejet af den regering der blev tildelt tillidsposten som Trustee.

Som Juridiske Fiktioner er vi ejet af The Crown/Staten/Regeringen. Nu giver det mening at vi (fordi medierne har skabt dette udtryk) kalder vores Regeringsoverhoved for Mette Mor ikke? Hun ejer som Trustee i vores Trusts alle Juridiske fiktioner og har suverænt forældremyndigheden over disse og deres ejendom som også er deres børn.

Cestui Que Vie – Beneficiary

Ceste Que Vie = He who lives = Den oprindelige ejer og beboer, som er ”bortrejst”, eller forsvundet.
Ceste Que Vie = Beneficiary = Den som Trusten er skabt for = Den der har rettighederne til ejendommen og indtægterne herfra = Den som skal have = den der drager fordel af. Ceste Que Vie = Den levende mand/kvinde af kød og blod.

Cestui Que Trust – Trustee

Cestui Que Trust = Trustee = Fiduciary                                                                                            Cestui Que Trust = Trustee er en person, der er ”intiteled to” = tildelt legal ret til trusten, som varetager og administrerer, med ret til en vis del af trusten. Når man er Cestui Que Trust = Trustee = Den der har fået tildelt tilliden/trusten har man en ”Fiduciary Duty” = en tillidspost = et forvaltningsansvar.

”Fiduciary duty”/Tillidsforpligtelse er en juridisk forpligtelse af højeste grad, hvor en part skal handle i en andens bedste. Den part, der er pålagt forpligtelsen, er tillidsforvalteren/Trustee, som har fået overdraget ansvaret for og opgaven med at pleje ejendommen. Som Fiduciary har man et forvaltningsansvar er juridisk underlagt The Duty of Care, The Duty of Loyalty og The Duty of Obediance = en juridisk forpligtelse til at arbejde og varetage tillidsopgaven med omhu, loyalitet og lydighed.

På baggrund af vedtagelsen af Cestui Que Vie Act 1666, blev vi som Juridiske Fiktioner placeret i en Trust og The Crown/Staten blev ”intiteled to”/tildelt legal ret til, at varetage Trusten, som er den Juridiske Fiktion og al dens ejendom. The Crown/Staten blev på den måde tildelt forældremyndigheden over alle de døde og alt deres ejendom i en Trust, og varetager den dag i dag fortsat Trusten, og vil fortsætte hermed indtil den dag den levende mand/kvinde, som var forsvundet til søs, kommer tilbage og erklærer at være i live og kræver deres erstatning.

Grantor/Settlor

Grantor/Settlor = Skaberen af trusten

Den Trust, som blev skabt i 1666 på baggrund af Cestui Que Vie Act 1666, hvor vi som Juridiske Fiktioner blev placeret som den ejendom der skulle tages vare på, blev skabt af Parlamentet i London.

The Crown

Har Kronen og Staten overhovedet nogen magt?

The Crown er en unincorporated association /ikke-inkorporeret forening og den er derfor ikke en juridisk enhed. Altså, The Crown er en forening uden jurisdiktion. Den lader vi lige hænge lidt!!!

A unincorporated association er en organisation bestående af to eller flere personer, der er medlemmer af foreningen. Medlemskabet kan ændre sig fra tid til anden. Medlemmerne er enige om, normalt i en skriftlig forfatning, at samarbejde om at fremme et fælles formål, og ledes normalt af en Committee/et udvalg, valgt af medlemmerne. Er Committee of 300 mon dette udvalg? Er Staten i form af dens ministre mon et sådan udvalg, under Commitee of 300?

Fiktion skabes. Regis = fra dronning eller krone.

The Births, Deaths and Marriages Act 1886

Loven om registrering af fødsel, død og ægteskab af 1886

1886 blev The Births, Deaths and Marriages Act 1886 vedtaget  i UK, idet man havde brug for et system, med hvilket man kunne holde styr på alle de mennesker, der blev født og sikre sig at de blev registreret under The Crown/Staten og blev dennes ejendom i Trusten.

Med denne lov blev Staten pålagt, at lave et Registrerings kontor og udpege en ”Registrar General of Births, Deaths and Marriages”.  Derfor narres forældre overalt i verden den dag i dag, til at registrere fødslen af deres babyer. Ved Fødselsregistreringen skabes den Juridiske Fiktion.

I Danmark vedtog man i 1968 Lov nr. 225 af 31. maj 1968. I denne lov blev det vedtaget at alle fødsler skulle anmeldes tilfolkekirkens ministerialbøger, og at anmeldelses skal foretages at barnets forældre.
LOV nr 225 af 31/05/1968  – Lov om anmeldelse af fødsler og dødsfald 

VI FREDERIK DEN NIENDE, af Guds Nåde Konge til Danmark, de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og vi ved vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1. Fødsler og dødsfald, der finder sted her i landet eller om bord i skibe eller luftfartøjer, hvis første ankomststed derefter er en dansk havn eller lufthavn, skal anmeldes til folkekirkens ministerialbøger.

§ 2. Anmeldelse af fødsel skal foretages af barnets forældre, for barn uden for ægteskab af moderen.

Stk. 2. Anmeldelse af dødsfald skal foretages af afdødes ægtefælle, hvis samlivet bestod, og ellers af hans børn over 18 år eller af hans forældre i den nævnte rækkefølge.

Stk. 3. Findes der ingen anmeldelsespligtig efter stk. 1-2, der er i stand til at foretage anmeldelsen, skal denne foretages af tilstedeværende personer over 18 år, der hører til den fødendes eller afdødes husstand, eller hos hvem den pågældende har ophold.

Stk. 4. Har fødslen eller dødsfaldet fundet sted om bord i et skib eller et luftfartøj, skal anmeldelsen foretages af skibets eller luftfartøjets fører eller hans stedfortræder, såfremt ingen anmeldelsespligtig efter stk. 1-3 er til stede eller er i stand til at foretage anmeldelsen.

Stk. 5. Foretages der medicolegalt ligsyn eller politimæssig undersøgelse i anledning af et dødsfald, skal politiet foretage anmeldelse af dødsfaldet.

§ 3. Er en anmeldelse ufyldestgørende, kan ministerialbogsføreren pålægge den anmeldelsespligtige at afgive personlig forklaring til ham.

§ 4. Nærmere regler om afgivelse af anmeldelser, herunder om de attester m.v., der skal følge med anmeldelser, fastsættes af kirkeministeren.

§ 5. Den, der overtræder §§ 1 og 2 eller tilsidesætter pålæg efter § 3, straffes med bøde. På samme måde straffes den, der afgiver urigtig anmeldelse eller urigtig forklaring efter § 3.

Stk. 2. I forskrifter, der udfærdiges i medfør af § 4, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne.

§ 6. Loven træder i kraft den 1. oktober 1968.

Stk. 2. Samtidig ophæves §§ 9-11 i forordning af 30. maj 1828 om adskilligt, som i henseende til dåben bliver at iagttage, samt § 10 i lov af 13. april 1851 om ægteskabs indgåelse uden for de anerkendte trossamfund eller imellem medlemmer af forskellige trossamfund m.v. Endvidere ophæves § 18 i lov nr. 88 af 15. maj 1903 om valgmenigheder og § 10, stk. 1, 2. punktum, i lov om kirkers brug, sognebåndsløsning m.m., jfr. lovbekendtgørelse nr. 151 af 30. maj 1961.

§ 7. Loven gælder ikke for de sønderjyske landsdele, Færøerne og Grønland, men kan ved kgl. anordning sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Amalienborg, den 31. maj 1968.

Under vor Kongelige Hånd og Segl.

FREDERIK R.
Denne lov blev ændret d. 23. marts 2010 da man vedtog en lov, der ændrede loven om registrering af fødsler  således at registreringen nu skal foretages af den jordemoder, der er stede ved fødslen og fødslen skal nu af registreret til Den Elektroniske Kirkebog og CPR, i stedet for manuelt ved indskrivning i folkekirkens ministerialbøger.
LOV nr. 249 af 23/03/2010 – Lov om ændring af lov om anmeldelse af fødsler og dødsfald

(Anmeldelsespligt ved fødsler og dødsfald)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 225 af 31. maj 1968 om anmeldelse af fødsler og dødsfald, som ændret ved § 12 i lov nr. 279 af 26. maj 1976 og lov nr. 235 af 2. april 1997, foretages følgende ændringer:

1. I § 1 ændres »folkekirkens ministerialbøger« til: »Den Elektroniske Kirkebog og CPR«.

2. § 2 affattes således:

»§ 2. Anmeldelse af fødsel skal foretages af en jordemoder, der har medvirket ved fødslen. Såfremt en jordemoder ikke har medvirket, påhviler anmeldelsespligten den eller dem, der har forældremyndigheden.

Stk. 2. Findes der ingen anmeldelsespligtig efter stk. 1, der er i stand til at foretage anmeldelsen, skal denne foretages af tilstedeværende personer over 18 år, der hører til den fødendes husstand, eller hos hvem den pågældende har ophold.

Stk. 3. Har fødslen fundet sted om bord på et skib eller i et luftfartøj, skal anmeldelsen foretages af skibets eller luftfartøjets fører eller dennes stedfortræder, såfremt ingen anmeldelsespligtig efter stk. 1 og 2 er til stede eller er i stand til at foretage anmeldelsen.

Stk. 4. Den læge, der udfærdiger dødsattesten, skal anmelde dødsfaldet gennem sundhedsvæsenets it-systemer.«

3. I § 3 ændres »ministerialbogsføreren« til: »folkekirkens personregisterfører«.

4. I § 5, stk. 1, ændres »§§ 1 og 2« til: »§ 1, § 2, stk. 1, 2. pkt., og § 2, stk. 2 og 3,«.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. oktober 2010.

§ 3

Loven gælder ikke for de sønderjyske landsdele, Færøerne og Grønland.

Givet på Amalienborg, den 23. marts 2010

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Birthe Rønn Hornbech

Kan du se bedraget?

House Joint Resolution 192 af 5. Juni 1933

Den 23. maj 1933, under det store økonomiske krak, anlagde kongresmedlem Louis T. McFadden, formand for House Banking and Finance Committee, en lang række formelle anklager imod bestyrelsen for The Federal Reserve Banks System, The Comptroller of the Currency og the Secretary of United States Treasury for adskillige kriminelle handlinger, blandt andet, sammensværgelse, svig, ulovlig samtale og forræderi. For at beskytte sig mod disse anklager vedtog både huset og senatet den 5. JUNI 1933 House Joint Resolution 192, som et slags plaster på såret. Den betød, at folket, der under dække af et økonomisk krak, var blevet tvunget til at indlevere deres guld og sølv til den føderale regering, efter en ulovlig proklamation af præsident Roosevelt, ville være fritaget for at betale deres gæld, da deres betalingsmiddel, deres substans, var taget fra dem, og dollaren blev ændret fra at være bakket op af guld og sølv, til at være af gældsinstrumenter kaldet Federal Reserve Notes. HJR 192 var et plaster på såret og skulle lukke ved at lukke munden på folket og anklageren, og sikre at The Federal Reserve Banks System, The Comptroller of the Currency og the Secretary of United States Treasury undgik konsekvenserne af de anklager, der var rettet imod dem. Denne Lov HJR192 fritog folket for at betale deres gæld, gennem deres Trust og den tilhørende Account.

Bedraget med vores CESTUI QUE VIE TRUST ACCOUNT

Med vedtagelsen af CESTUI QUE VIE ACT 1666, blev alle mennesker placeret i en trust, som en Juridisk Fiktion og med vedtagelsenHouse Joint Resolution 192 d. 5. juni 1933 blev denne Trust udvidet til at være en CESTUI QUE VIE TRUST ACCOUNT, en økonomisk Trust der skulle finansiere alle udgifter forbundet med den juridiske fiktion, den døde, personen/firmaet, som kompensation for at Staten havde taget alt guld og sølv fra folket. Gennem denne TRUST ACCOUNT betales al vores gæld/Debt.

Gæld/Debt betyder, ifølge Black Laws Dictionary 4. Edition, et pengebeløb, der skal betales ved en bestemt og udtrykkelig aftale som en obligation for et bestemt beløb, en regning eller note, en særlig handel eller en husleje, der er forbeholdt en lejekontrakt.

I forbindelse med at din fødsel registreres i den stat, hvor du blev født, opretter Treasury Department/Finansministeriet en Trust Account, der gør det muligt for Staten og alle datterselskaber heraf, at interagere med dig som en virksomhed,  en juridisk fiktion, en person.

Bedraget ligger dels i at Staten ved vi ikke kan læse, fordi det har de nemlig bevidst undladt at lære os i skolen, og derfor ved, at vi antager at vi ved hvad ord betyder, og dels i at Staten, som er Trustee i vores Trust, ikke fortæller os om vores ret og mulighed til at få al gæld betalt via Trusten. I stedet udnytter Staten, som er Trustee, vores uvidenhed og naivitet ved, gennem fiktive krav, skatter, afgifter og gældsydelser, at narre os til at betale disse endnu en gang med vores hårdt tjente penge. Faktum er at alle udgifter der er forbundet med vores Navn og cpr nummer betales via vores Trust Account. Dette er bedragri!.

Konklution:

Kort sagt kan man sige at vi mennesker siden 1666 har været holdt som slaver af The Crown, en privat forening uden juridistiktion, ledet af en Commitee, som har berøvet mennesker for deres frihed og deres ejendele gennem over 450 år!

Hvad er en stråmand ?

Tekst

Bliv Trustee i din egen Trust

Af Cestui Que Vie Act 1666 fremgår det, at The Crown/Staten varetager rollen som Trustee, indtil du er fundet I live! Derfor er det du skal gøre at erklære dig levende. Gå på land og erklær din stand. Herefter er DU Trustee, og har ret til at få alt betalt samt at få erstatning.
Du erklærer din stand ved at lave følgende:
  • et levende liv krav
  • en suverænitetserklæring
  • et certificat for det antagede navn
  • UCC1 Financing Statement
  • Securitee agreement

Med disse dokumenter er du nu en erklæret levende mand/kvind af kød og blod stående med begge ben på landjorden, du er suveræn og ejer din stråmand, du er ejer af dit navn og du er Secured Party Creditor. Du står først i rækken til din kredit. Du er det højeste kort. Acephali!

Accepted for Value

Godkend betalingen og send retur
Hvordan får du adgang til at betale med din Trust Account?

Grundlaget for UCC-1-gældsudryddelse stammer fra HJR-192 ( House Joint Resolution 192 af 5. Juni 1933 ), i hvilken, the Corporate US board of directors, the Congress , fjernede alt guld og sølv fra kød og blod mand og kvinder mænd, med hvilke de kunne betale for ting, og erstattede det med fiktive “penge” i form af gældsinstrumenter kaldet Federal Reserve Notes, og samtidig fritog de fra at betale al gæld, gennem Deres Cestui Que Vie Trust Account.

Ved at file en UCC-1 financial statement og Security agreement, samt Levende Liv Krav, Suverænitets erklæring og Certificat for Det Antagede Navn, hos de fiktive virksomhedsmyndigheder, som kræver betaling fra dig, gør du dem bekendt med din stand som Secured Party Creditor og beder dem om at forlade vagten, da du nu er Trustee.

Du er Trustee og du først i køen til at udnytte den kredit, der ligger i din Trust Account.

Gælden tilhører din juridiske fiktion, Firmaet, men nu er det ikke længere dig, den virkelige dig i kød og blod mand/kvinde, der skal betale. Nu skal du blot godkende betalingen som foretages via den kredit du har første ret til i din Trust Account.

Ved at bruge din trust Account, som DE har gjort, kan du, den levende kød og blod mand/kvinde, tildele kredit til den bank eller instans, hvor din juridiske fiktion, dit Firma, skylder gælden. En simpel transaktion ophæver gælden. Hvem kan nu klage over, at gælden ikke er betalt? Du har gjort, hvad du har aftalt at gøre, men betalingen kom ikke fra dig, som den levende kød og blod mand/kvinde. Det var en ikke-kontant transaktion, i den offentlige fiktion af handel, fuldstændig efter reglerne, under Uniform Commercial Code – Maritim lov.

Så for eftertiden når du modtager en månedlig Statement/erklæring/opgørelse fra dit realkreditinstitut, lånevirksomhed eller forsyningsselskab med videre, så vid at de forsøger at bedrage dig. Du skal ikke betale deres krav af din egen lomme, men i stedet acceptere og godkende betalingen, og bede dem der opkræver dig hæve pengene gennem Finansministeriet, med den kredit som DU giver dem adgang til via din Trust Account.

De har i lang tid været vandt til at agere med dig gennem den fuldmagt de havde fået gennem Trusten mens du var væk, og har betalt alle dine regninger for dig med Trusten. Deres kriminelle og bedrageriske lille trick, med at få dig til at hoste op endnu engang og betale igen af din egen lomme er nu afsløret! Vi har kaldt deres Bluff!

Når du som Trustee i din egen Trust nu begynder at acceptere og godkende betalingerne, som det er din ret, og beder dem, der opkræver om at sende opkrævningen til betaling i din via din Trust, så er de virkelig i problemer. Regningen kan nemlig ikke betales to gange fra din trust! Og vi er den Sande og legale Trustee nu. Da du er levende og Secures Party Creditor er de sat ud af spillet! Nu kan de kun fortælle dig, hvad der skal betales og betale efter din accept, godkendelse og ordre.
A Negotiable Bill of Exchange Juridisk Definition.

Valuta veksel som bruges i vid udstrækning til at finansiere handel med og, når de diskonteres med en finansiel institution, for at opnå kredit.

En ubetinget skriftlig fra den ene part til den anden, underskrevet af den part, der afgiver den, og som kræver, at den part, som den er rettet til, betaler efter anmodning eller på et fast eller bestemt tidspunkt i fremtiden
The International Monetary Fund, IMF
Som Juridiske fiktioner fungerer vi i handel, under Maritime law, Uniform Commercial Code, og accepterer de fordele, som staten giver under The International Monetary Fund, IMF, en international finansiel institution med hovedkontor i Washington, DC, der består af 190 lande, der arbejder for at fremme globalt monetært samarbejde, sikre finansiel stabilitet, lette international handel, fremme høj beskæftigelse og bæredygtig økonomisk vækst og reducere fattigdom omkring verden, gennem ressourcer fra  Verdensbanken . IMF blev Dannet i 1945 på Bretton Woods-konferencen primært på baggrund af ideerne fra Harry Dexter White og John Maynard Keynes og blev formelt en realitet i 1945 med 29 medlemslande med målet om at rekonstruere det internationale betalingssystem. IMF spiller en central rolle i styringen af betalingsbalancevanskeligheder og internationale finansielle kriser vi har i dag.
Første gang der bruges af trusten er det en gave man får gennem  HJR192 men det er bedrag at de opkræver dig at du skal betale igen af egen lomme oveni. Og nu hvor du HAR erklæret dig levende og UCC filet er de ikke længere autoriserede til at betale med trusten for dig (i hemlighed)  Det du da du er Trustee nu, og kan derfor heller ikke opkræve dig for at skore pengene til deres egen lomme.

Accepted for Value

Kilder:

Kilder:
Indholdet i dette skriv er informationer hentet forskellige følgende steder:

Google

Wikipedia

Retsinformation

Black Laws Dictionary